Publications

Prof. Che Ming CHE’s Publication

Year 2023

Fe-BPsalan complex-catalyzed asymmetric 1,3-dipolar [3+2] cycloaddition reaction of N,N′-cyclic azomethine imines with α,β-unsaturated acyl imidazoles. Hao Lu, Kai-Ge Chen, Gong-Xin Li, Kun Zhan, Hao-Yang Wang, Zhen-Jiang Xu,* Chi-Ming Che* Organic Chemistry Frontiers 2023, 10, 2054-2060. DOI: ​10.1039/D2QO01895K

Self Photos / Files - Fe-BPsalan complex-catalyzed asymmetric 1,3-dipolar [3+2] cycloaddition reaction of N,N′-cyclic azomethine imines with α,β-unsaturated acyl imidazoles

 

Chiral Iron Porphyrins Catalyze Enantioselective Intramolecular C(sp3)−H Bond Amination Upon Visible-Light Irradiation. Hua-Hua Wang, Hui Shao, Guanglong Huang, Jianqiang Fan, Wai-Pong To, Li Dang,* Yungen Liu,* Chi-Ming Che* Angewandte Chemie International Edition 2023, 62, e202218577. DOI: 10.1002/anie.202218577

Self Photos / Files - Chiral Iron Porphyrins Catalyze Enantioselective Intramolecular C(sp3)−H Bond Amination Upon Visible-Light Irradiation.

 

Dihydroartemisinin engages liver fatty acid binding protein and suppresses metastatic hepatocellular carcinoma growth. Mei-Ling Ruan, Yungen Liu, Chunlei Zhang, Xiaowen Mao, Di Hu, Chun-Nam Lok,* Judy Wai Ping Yam, Chi-Ming Che* Chemical Communications 2023, 59, 2747-2750. DOI: 10.1039/D3CC00265A

Self Photos / Files - Dihydroartemisinin engages liver fatty acid binding protein and suppresses metastatic hepatocellular carcinoma growth

 

A Convergent, Modular Approach to Trifluoromethyl-Bearing 5-Membered Rings via Catalytic C(sp3)–H Activation. Kai Wu, Xuyang Zhang, Liang-Liang Wu, Jie-Sheng Huang, Chi-Ming Che* Angewandte Chemie International Edition 2023, 62, e202215891. DOI: ​10.1002/anie.202215891

Self Photos / Files - A Convergent Modular Approach to Trifluoromethyl-Bearing 5 Membered Rings via Catalytic C(sp3)H Activation

 

Iron- and Ruthenium-Catalyzed C–N Bond Formation Reactions. Reactive Metal Imido/Nitrene Intermediates. Yungen Liu, Ka-Pan Shing, Vanessa Kar-Yan Lo, Chi-Ming Che* ACS Catalysis 2023, 13, 1103–1124. DOI: 10.1021/acscatal.2c04830

Self Photos / Files - Iron- and Ruthenium-Catalyzed CN Bond Formation Reactions Reactive Metal Imido Nitrene Intermediates

 

Year 2022

 

Tungsten catalysed decarboxylative [3+2] cycloaddition aromatization: one-pot synthesis of trifluoromethyl-pyrrolo[2,1-a]isoquinolines with visible light irradiation. Daohong Yu, Yungen Liu, Chi-Ming Che* Organic Chemistry Frontiers 2022, Early Access. DOI: https://doi.org/10.1039/D2QO00401A

Self Photos / Files - Tungsten

 

Combining MALDI-MS with machine learning for metabolomic characterization of lung cancer patient sera. Xiaopin Lai, Kunbin Guo, Wei Huang, Yang Su, Siyu Chen, Qiongdan Li, Kaiqing Liang, Wenhua Gao, Xin Wang, Yuping Chen,* Hongbiao Wang, Wen Lin,* Xiaolong Wei, Wenxiu Ni, Yan Lin, Dazhi Jiang, Yu-Hong Cheng, Chi-Ming Che, Kwan-Ming Ng* Analytical Methods 2022, 14, 499-507. DOI: https://doi.org/10.1039/D1AY01940F

Self Photos / Files - heart

Year 2021

 

Dynamic supramolecular self-assembly of platinum(II) complexes perturbs an autophagy-lysosomal system and triggers cancer cell death. Ka-Chung Tong, Pui-Ki Wan, Chun-Nam Lok, Chi-Ming Che* Chemical Science 2021, 12, 15229-15238. DOI:  https://doi.org/10.1039/D1SC02841C

Self Photos / Files - image17

 

Direct photo-induced reductive Heck cyclization of indoles for the efficient preparation of polycyclic indolinyl compounds. Daohong Yu, Wai-Pong To, Yungen Liu, Liang-Liang Wu, Tingjie You, Jesse Ling, Chi-Ming Che* Chemical Science 2021, 12, 14050-14058. DOI: https://doi.org/10.1039/D1SC04258K

Self Photos / Files - image18

 

A soluble iron(ii)-phthalocyanine-catalyzed intramolecular C(sp3)–H amination with alkyl azides. Tingjie You, Si-Hao Zeng, Jianqiang Fan, Liangliang Wu, Fangyuan Kang, Yungen Liu,* Chi-Ming Che* Chemical Communications 2021,57, 10711-10714. DOI: https://doi.org/10.1039/D1CC04573C

Self Photos / Files - image19

 

Luminescent Platinum(II) Complexes with Bidentate Diacetylide Ligands: Structures, Photophysical Properties and Application Studies. Zaoli Luo, Yungen Liu, Ka-Chung Tong, Xiao-Yong Chang, Wai-Pong To,* Chi-Ming Che* Chemistry – An Asian Journal 2021, 16, 2978-2992. DOI: https://doi.org/10.1002/asia.202100756

Self Photos / Files - image20

 

Iron-Catalyzed Highly Enantioselective Addition of Silyl Enol Ethers to α,β-Unsaturated 2-Acyl Imidazoles. Jinhu Wei, Jie-Sheng Huang, Chi-Ming Che* Organic Letters 2021, 23, 6993-6997. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.1c02699

Self Photos / Files - image21

 

Fe-BPsalan complex catalyzed highly enantioselective Diels-Alder reaction of alkylidene β-ketoesters. Yuan-Ji Ping, Yi-Ming Zhou, Liang-Liang Wu, Zong-Rui Li, Xin Gu, Xiao-Long Wan, Zhen-Jiang Xu*, Chi-Ming Che* Organic Chemistry Frontiers 2021, 8, 1910-1917. DOI: 10.1039/D1QO00158B

Self Photos / Files - image22

 

Platinum(II) N-heterocyclic carbene complexes arrest metastatic tumor growth. Pui-Ki Wan, Ka-Chung Tong, Chun-Nam Lok, Chunlei Zhang, Xiao-Yong Chang, Kong-Hung Sze, Alice Sze Tsai Wong, Chi-Ming Che* Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2021, 118, e2025806118. DOI: 10.1073/pnas.2025806118

 

A PEGylated N-heterocyclic carbene-gold(i) complex: an efficient catalyst for cyclization reaction in water. Bijin Lin, Xumu Zhang, Cong-Ying Zhou*, Chi-Ming Che* Organic Chemistry Frontiers 2021, 8, 1216-1222. DOI: 10.1039/D0QO01266A

Self Photos / Files - image23

 

Iron(III)-BPsalan Complex Catalyzed Highly Enantioselective Dearomative Chlorination of 2-Hydroxy-1-naphthoates. ​Yi-Ming Zhou, Yuan-Ji Ping, Zhen-Jiang Xu*, Chi-Ming Che* Asian Journal of Organic Chemistry 2021, 10, 674-678. DOI: 10.1002/ajoc.202100002

Self Photos / Files - image24

 

C–H Activation by an Iron-Nitrido Bis-Pocket Porphyrin Species. Hai-Xu Wang, Liangliang Wu, Bin Zheng, Lili Du, Wai-Pong To, Cheng-Hoi Ko, David Lee Phillips*, Chi-Ming Che* Angewandte Chemie International Edition 2021, 60, 4796-4803. DOI: 10.1002/anie.202014191

Self Photos / Files - image25

 

Photoinduced Hydroarylation and Cyclization of Alkenes with Luminescent Platinum(II) Complexes. Hanchao Cheng, Tsz-Lung Lam, Yungen Liu, Zhou Tang, Chi-Ming Che* Angewandte Chemie International Edition 2021, 60, 1383-1389. DOI: 10.1002/anie.202011841

Self Photos / Files - image26

 

Year 2020

 

Anticancer Gold(III) Compounds with Porphyrin or N-heterocyclic Carbene Ligands. Ka-Chung Tong, Di Hu, Pui-Ki Wan, Chun-Nam Lok, Chi-Ming Che* Frontiers in Chemistry 2020, 8, 587207. DOI: 10.3389/fchem.2020.587207

Self Photos / Files - Anticancer Gold(III) Compounds with Porphyrin or N-heterocyclic Carbene Ligands

Iron porphyrin catalysed light driven C–H bond amination and alkene aziridination with organic azides. Yi-Dan Du, Cong-Ying Zhou, Wai-Pong To, Hai-Xu Wang, Chi-Ming Che* Chemical Science 2020, 11, 4680-4686. DOI: 10.1039/D0SC00784F

Self Photos / Files - image27

 

An anticancer gold(III)-activated prophyrin scaffold that covalently modified protein cysteine thiols. Ka-Chung Tong, Chun-Nam Lok, Pui-Ki Wan, Di Hu, Yi Man Eva Fung, Xiao-Yong Chang, Song Huang, Haibo Jiang, Chi-Ming Che* Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020, 117, 1321-1329. DOI: 10.1073/pnas.1915202117

Self Photos / Files - image28

 


 

Prof. Xiaoyu LI’s Publication

Year 2022

 

In-solution Selection Methods of DNA-encoded Library (DEL).  Yingying Wang, Xiaomin Li, Yahui Cai, Xiaoyu Li* and Bingbing Shi* Chem. J. Chinese University. DOI: 10.7503/cjcu20220438

 

Converting double-stranded DNA-encoded libraries (DELs) to single-stranded libraries for more versatile selections. Yuhan Gui, Clara Shania Wong, Guixian Zhao, Chao Xie, Hou Rui, Yizhou Li,* Gang Li,* and Xiaoyu Li* ACS Omega 2022, 7, 11491-11500. DOI: 10.1021/acsomega.2c01152

Self Photos / Files - CaptureConverting double-stranded DNA-encoded libraries (DELs) to single-stranded libraries for more versatile selections

 

Recent advances in DNA-encoded dynamic libraries. Bingbing Shi, Yu Zhou*, Xiaoyu Li* RSC Chemical Biology 2022, 3, 407-419. DOI: 10.1039/d2cb00007e

Self Photos / Files - Recent advances in DNA-encoded dynamic libraries

 

Strategies for developing DNA-encoded libraries beyond binding assays. Yiran Huang, Yizhou Li, Xiaoyu Li* Nature Chemistry 2022, 14, 129–140. DOI: 10.1038/s41557-021-00877-x

Self Photos / Files - image29

 

Year 2021

 

Evolution of the Selection Methods of DNA-encoded Chemical Libraries. Yinan Song and Xiaoyu Li* Accounts of Chemical Research 2021, 54, 3491-3503. DOI: 10.1021/acs.accounts.1c00375

Self Photos / Files - Evolution of the Selection Methods of DNA-encoded Chemical Libraries

 

Identification of isoform/domain-selective fragments from the selection of DNA-encoded dynamic library. Yu Zhou, Wenyin Shen, Jianzhao Peng, Yuqing Deng, Xiaoyu Li* Bioorganic & Medicinal Chemistry 2021, 45, 116328. DOI: 10.1016/j.bmc.2021.116328

Self Photos / Files - image30

 

Recent Advances on the Selection Methods of DNA-encoded Libraries. Yiran Huang and Xiaoyu Li* ChemBioChem 2021, 22, 2384-2397. DOI: 10.1002/cbic.202100144

Self Photos / Files - image31

 

Direct ligand screening against membrane proteins on live cells enabled by DNA-programmed affinity labelling. Yiran Huang, Yuqing Deng, Jianfu Zhang, Ling Meng, Xiaoyu Li* Chemical Communications 2021, 57, 3769-3772. DOI: 10.1039/d1cc00961c

Self Photos / Files - image32

 

Selection of DNA-encoded Chemical Libraries Against Endogenous Membrane Proteins on Live Cells. Yiran Huang, Ling Meng, Qigui Nie, Yu Zhou, Langdong Chen, Shilian Yang, Yi Man Eva Fung, Xiaomeng Li, Cen Huang, Yan Cao,* Yizhou Li,* Xiaoyu Li* Nature Chemistry 2021,  13, 77-88. DOI: 10.1038/s41557-020-00605-x

Self Photos / Files - image33

 

Year 2020

 

Identification of Histone-deacetylase (HDAC)-associated Proteins with DNA-Programmed Affinity Labeling.  Jianfu Zhang, Jianzhao Peng, Yiran Huang, Ling Meng, Qingrong Li, Feng Xiong, Xiaoyu Li* Angewandte Chemie International Edition 2020,  59, 17525-17532. DOI: 10.1002/anie.202001205

Self Photos / Files - image34

 

Selection of DNA-encoded Dynamic Chemical Libraries for Direct Inhibitor Discovery. Yuqing Deng, Jianzhao Peng, Feng Xiong, Yinan Song, Yu Zhou, Jianfu Zhang, Fong Sang Lam, Chao Xie, Wenyin Shen, Yiran Huang, Ling Meng, Xiaoyu Li* Angewandte Chemie International Edition 2020, 59, 14965-14972. DOI: 10.1002/anie.202005070

Self Photos / Files - image35

 

Introducing aldehyde functionality to proteins using ligand-directed affinity labeling. Yinan Song, Feng Xiong, Jianzhao Peng, Yi Man Eva Fung, Yiran Huang, and Xiaoyu Li* Chemical Communications 2020,  56, 6134-6137. DOI: 10.1039/d0cc01982h

Self Photos / Files - image36

 

Psoralen as an Interstrand DNA Crosslinker in the Selection of DNA-Encoded Dynamic Chemical Library. Yu Zhou, Jianzhao Peng, Wenyin Shen, Xiaoyu Li* Biochemical and Biophysical Research Communications 2020,  533, 215-222. DOI: 10.1016/j.bbrc.2020.04.033

Self Photos / Files - Psoralen as an Interstrand DNA Crosslinker in the Selection of DNA-Encoded Dynamic Chemical Library

 


 

Prof. Kenneth Kam Wing LO’s Publication

Year 2022

 

Photofunctional Cyclometallated Iridium(III) Polypyridine Methylsulfone Complexes as Sulfhydryl-specific Reagents for Bioconjugation, Bioimaging and Photocytotoxic Applications. Lili Huang, Peter Kam-Keung Leung, Lawrence Cho-Cheung Lee, Guang-Xi Xu, Yun-Wah Lam,* Kenneth Kam-Wing Lo* Chemical Communications 2022, 58, Advanced Article. DOI: https://doi.org/10.1039/D2CC02405E

Self Photos / Files - Photofunctional cyclometallated iridium(iii) polypyridine methylsulfone complexes as sulfhydryl-specific reagents for bioconjugation, bioimaging and photocytotoxic applications

 

Luminescent and Photofunctional Transition Metal Complexes: From Molecular Design to Diagnostic and Therapeutic Applications. Lawrence Cho-Cheung Lee, Kenneth Kam-Wing Lo* Journal of the American Chemical Society 2022, 144, 14420 – 14440. DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c03437

Self Photos / Files - Luminescent and Photofunctional Transition Metal Complexes From Molecular Design to Diagnostic and Therapeutic Applications

 

Phosphorogenic Iridium(III) bis-Tetrazine Complexes for Bioorthogonal Peptide Stapling, Bioimaging, Photocytotoxic Applications, and the Construction of Nanosized Hydrogels. Alex Man-Hei Yip, Calvin Kin-Ho Lai, Ken Shek-Man Yiu, Kenneth Kam-Wing Lo* Angewandte Chemie International Edition 2022, 61, e202116078. DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202116078

Self Photos / Files - Phosphorogenic Iridium(III) bis-Tetrazine Complexes for Bioorthogonal Peptide Stapling, Bioimaging, Photocytotoxic Applications, and the Construction of Nanosized Hydrogels.

Year 2021

 

Tuning the Organelle Specificity and Cytotoxicity of Iridium(III) Photosensitisers for Enhanced Phototheranostic Applications. Jing-Hui Zhu, Guang-Xi Xu, Justin Shum, Lawrence Cho-Cheung Lee, Kenneth Kam-Wing Lo* Chemical Communications 2021, 57, 12008 – 12011.  DOI: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc04982h

Self Photos / Files - image37

 

Luminescent Rhenium(I) Perfluorobiphenyl Complexes as Site-Specific Labels for Peptides to Afford Photofunctional Bioconjugates. Peter Kam-Keung Leung, Lawrence Cho-Cheung Lee, Tiffany Ka-Yan Ip, Hua-Wei Liu, Shek-Man Yiu, Nikki P. Lee, Kenneth Kam Wing Lo* Chemical Communications 2021, 57, 11256 – 11259. DOI: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc04740j

Self Photos / Files - image38

 

Utilization of Rhenium(I) Polypyridine Complexes Featuring a Dinitrophenylsulfonamide Moiety as Biothiol-Selective Phosphorogenic Bioimaging Reagents and Photocytotoxic Agents. Guang-Xi Xu, Lawrence Cho-Cheung Lee, Cyrus Wing-Ching Kwok, Peter Kam-Keung Leung, Jing-Hui Zhu, Kenneth Kaw-Wing Lo* European Journal of Inorganic Chemistry 2021, 2021, 3432 – 3442. DOI: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejic.202100364

Self Photos / Files - image39

 

Bioorthogonal Control of the Phosphorescence and Singlet Oxygen Photosensitisation Properties of Iridium(III) Tetrazine Complexes. Peter Kam-Keung Leung, Lawrence Cho-Cheung Lee, Herman Ho-Yin Yeung, Kai-Wa Lo, Kenneth Kam-Wing Lo* Chemical Communications 2021, 57, 4914 – 4917. DOI: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc00545f

Self Photos / Files - image40

 

Aggregation and Supramolecular Self-Assembly of Low-Energy Red Luminescent Alkynylplatinum(II) Complexes for RNA Detection, Nucleolus Imaging, and RNA Synthesis Inhibitor Screening. Angela Sin-Yee Law, Lawrence Cho-Cheung Lee, Kenneth Kam-Wing Lo*, Vivian Wing-Wah Yam* Journal of the American Chemical Society 2021, 143, 5396 – 5405. DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c13327

Self Photos / Files - image41

 

 


 

Dr. Stephanie MA’s Publication

Year 2022

 

Mechanisms of resistance to tyrosine kinase inhibitors in liver cancer stem cells and potential therapeutic approaches. Ki-Tong Man, Stephanie Ma* Essays In Biochemistry 2022, 66(4), 371-386. DOI: 10.1042/EBC20220001

 

Noncellular components in the liver cancer stem cell niche: biology and potential clinical implications. Ka-Hei Lam, Stephanie Ma* Hepatology 2022. DOI: 10.1002/hep.32629

 

Organoids as research models for hepatocellular carcinoma. Justin Hy Yu, Stephanie Ma* Experimental Cell Research 2022, 411, 112987.  DOI: 10.1016/j.yexcr.2021.112987

 

Cancer stem cells in hepatocellular carcinoma: from origin to clinical implications. Terence K Lee, Xin-Yuan Guan, Stephanie Ma* Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2022, 19, 26-44.  DOI: 10.1038/s41575-021-00508-3

Self Photos / Files - Cancer stem cells in hepatocellular carcinoma from origin to clinical implications

 

Year 2021

 

A combinatorial CRISPR-Cas9 screen identifies ifenprodil as an adjunct to sorafenib for liver cancer treatment. Feng Xu, Man Tong, Cindy S W Tong, Becky KC Chan, Hoi Yee Chu, Tin Lok Wong, John H C Fong, Maggie S H Cheung, Kylie Hin-Man Mak, Lakhansing Pardeshi, Yuanhua Huang, Koon Ho Wong, Gigi C G Choi, Stephanie Ma*, Alan S L Wong* Cancer Research 2021, 81, 6219-32.  DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1017

Self Photos / Files - image42

 

FSTL1 secreted by activated fibroblasts promotes hepatocellular carcinoma metastasis and stemness. Jia-Jian Loh, Tsz-Wai Li, Lei Zhou, Tin-Lok Wong, Xue Liu, Victor W S Ma, Chung-Mau Lo, Kwan Man, Terence K Lee, Wen Ning, Man Tong*, Stephanie Ma* Cancer Research 2021, 81, 5692-705.  DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-20-4226

Self Photos / Files - FSTL1 secreted by activated fibroblasts promotes hepatocellular carcinoma metastasis and stemness

 

Loss of tyrosine catabolic enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase HPD promotes glutamine anaplerosis through mTOR signaling in liver cancer. Man Tong, Tin-Lok Wong, Hongzhi Zhao, Yuanyuan Zheng, Yu-Nong Xie, Cheuk-Hin Li, Lei Zhou, Noelia Che, Jing-Ping Yun, Kwan Man, Terrence K Lee, Zongwei Cai*, Stephanie Ma* Cell Reports 2021, 37, 109976. DOI: 10.1016/j.celrep.2021.109617

Self Photos / Files - Loss of tyrosine catabolic enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase HPD promotes glutamine anaplerosis through mTOR signaling in liver cancer

 

Glucose deprivation induced aberrant FUT1-mediated fucosylation drives cancer stemness in hepatocellular carcinoma. Jane Hc Loong, Tin-Lok Wong, Man Tong, Rakesh Sharma, Lei Zhou, Kai-Yu Ng, Hua-Jian Yu, Chi-Han Li, Kwan Man, Chung-Mau Lo, Xin-Yuan Guan, Terence K Lee, Jing-Ping Yun, Stephanie Ma* Journal of Clinical Investigation 2021, 131, 143377. DOI: 10.1172/JCI143377

Self Photos / Files - image43

 

Chemotherapy enriched THBS2-deficient cancer stem cells drive hepatocarcinogenesis through matrix softness induced histone H3 modifications. Kai-Yu Ng, Queenie T Shea, Tin-Lok Wong, Steven T Luk, Man Tong, Chung-Mau Lo, Kwan Man, Jing-Ping Yun, Xin-Yuan Guan, Terence K Lee, Yong-Ping Zheng, Stephanie Ma* Advanced Science 2021, 8, 2002483. DOI: 10.1002/advs.202002483

Self Photos / Files - image44

 


 

Dr. Jue Jade SHI’s Publication

Year 2022

 

Cytotoxic and chemotactic dynamics of NK cells quantified by live-cell imaging. Yanting Zhu, Jue Shi* Methods in Cell Biology 2022, in press. DOI: 10.1016/bs.mcb.2022.07.006

 

Single-cell analysis of p53 transitional dynamics unravels stimulus- and cell type-dependent signaling output motifs. Jun Xie, Lichun Zhang, Bodong Liu, Xiao Liang, Jue Shi* BMC Biology 2022, 20 (1): 85. DOI: 10.1186/s12915-022-01290-7

Self Photos / Files - Single-cell analysis of p53 transitional dynamics unravels stimulus- and cell type-dependent signaling output motifs

 

A Selective β-Catenin-Metadherin/CEACAM1-CCL3 Axis Mediates Metastatic Heterogeneity upon Tumor-Macrophage Interaction. Sally K. Y. To, Maggie K. S. Tang, Yin Tong, Jiangwen Zhang, Karen K. L. Chan, Philip P. C. Ip, Jue Shi, Alice S. T. Wong* Advanced Science, 2022,  e2103230. DOI: 10.1002/advs.202103230

Self Photos / Files - A Selective βCateninMetadherin CEACAM1 CCL3 Axis Mediates Metastatic Heterogeneity upon Tumor Macrophage Interaction

 

Year 2021

 

Immunomodulatory drug discovery from herbal medicines: insights from organ-specific activity and xenobiotic defences. Jue Shi*, Jui-Hsia Weng Timothy J Mitchison* eLife, 2021, 10: e73673. DOI: 10.7554/eLife.73673

Self Photos / Files - Immunomodulatory drug discovery from herbal medicines Insights from organ-specific activity and xenobiotic defenses

Rac1/ROCK-driven membrane dynamics promote natural killer cell cytotoxicity via granzyme-induced necroptosis. Yanting Zhu, Jun Xie, Jue Shi J* BMC Biology, 2021, 19(1):140. DOI: 10.1186/s12915-021-01068-3

Self Photos / Files - Rac1 ROCK driven membrane dynamics promote natural killer cell cytotoxicity via granzyme-induced necroptosis

 


 

Dr. Edmund TSE’s Publication

Year 2022

 

Mussel-Inspired Monomer - A New Selective Protease Inhibitor Against Dentine Collagen Degradation.  Kang Li, Fung Man Ngo, Angela Yat Lam Yau, Winnie Wai Ling Tam, Edmund Chun Ming Tse, James Kit Hon Tsoi, Cynthia Kar Yung Yiu*  Dental Materials 2022, 38, 1149-1161.  DOI:10.1016/j.dental.2022.05.002

Self Photos / Files - Mussel-inspired monomer – A new selective protease inhibitor against dentine collagen degradation

 

Year 2021

Nucleation and Growth in Solution Synthesis of Nanostructures – From Fundamentals to Advanced Applications.  Ke-Jun Wu, Edmund Chun Ming Tse, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo*  Progress in Materials Science 2021, 123, 100821. DOI: 10.1016/j.pmatsci.2021.100821 

Self Photos / Files - Nucleation and Growth in Solution Synthesis of Nanostructures – From Fundamentals to Advanced Applications

 

Bioinorganic Platforms for Sensing, Biomimicry, and Energy Catalysis. Fung man Ngo, Edmund Chun Ming Tse* Chemistry Letters 2021, 50, 974-986. DOI: 10.1246/cl.200875

Self Photos / Files - image45

 


 

Dr. Qian ZHAO’s Publication

Year 2021

 

An Integrated Approach for Discovering Noncanonical MHC-I Peptides Encoded by Small Open Reading Frames. Lei Chen, Ying Yang, Yuanliang Zhang, Kecheng Li, Hongmin Cai, Hongwei Wang, Qian Zhao* Journal of the American Society for Mass Spectrometry 2021, 32, 9, 2346–2357.  DOI: https://doi.org/10.1021/jasms.1c00076

Self Photos / Files - image46

 

The Small Open Reading Frame-Encoded Peptides: Advances in Methodologies and Functional Studies. Lei Chen, Yuanliang Zhang, Ying Yang, Yang Yang, Huihui Li, Xuan Dong, Hongwei Wang, Zhi Xie, Qian Zhao* Chemistry – A European Journal.  DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202100534

Self Photos / Files - image47